Thursday, October 10, 2013

                   vidyasahayak waiting list

વિષય
કેટેગરી વિકલાંગ
મેરીટવિષયમેરીટ
સામાજિક વિજ્ઞાનશારીરિક અશક્તતા૫૫.૨૩ગણિત૫૨.૨૮
અંગ્રેજીશારીરિક અશક્તતા૬૦.૯૨સામાજિક વિજ્ઞાન૬૩.૬૯
ગુજરાતીઅલ્પ દ્રષ્ટિ
શારીરિક અશક્તતા
૫૬.૮૧
૬૪.૮૭
અંગ્રેજી
હિન્દી
૬૭.૧૭
૬૬.૯૧
હિન્દીશારીરિક અશક્તતા૬૪.૧૫ગુજરાતી૬૭.૬૯
સંસ્કૃતશારીરિક અશક્તતા૬૩.૪૧સંસ્કૃત૬૭.૩૬

No comments:

Post a Comment